Members

Staff
Professor
Mitsuo Kawato (2000 -) <kawatoatr.jp>
Associate professor
Jun Morimoto (2015 -) <xmorimoatr.jp>

Student
D2

Hidenori Endo <endoatr.jp>

D1

Keita Suzuki <k_suzukiatr.jp>

M2

Yuki Ishibashi <yuki-iatr.jp>
Takeshi Itoh <takeshi.itohatr.jp>
Yukihiro Suzuki <yukihiro_suzukiatr.jp>
Fumiya Nakai <f-nakaiatr.jp>

M1

Satoshi Anai <anaiatr.jp>
Keisuke Ikeda <ikeda.keisukeatr.jp>
Yuki Itoh <yuki0701atr.jp>
Kai Sato <ksatoatr.jp>
Yuzuru Doibata <doibataatr.jp>
Asuka Yamamoto <eiu46258atr.jp>
Yoshiki Yoshii <yoshiki.yoshiiatr.jp>

Former members
Faculty

Yukiyasu Kamitani (2006 – 2015)
Kenji Doya (1995 – 2006)
Youichi Toukura (1994 – 2000)