Members

Department Head

Hiroshi Imamizu

Researcher

Tomohisa Asai
Chang Cai

Intern researcher

Shinya Chiyohara

Technician
Chizuru T. Homma 

Shiho Kashihara

Visiting Researchers

Non-resident researchers

Noriko Yamagishi (Ritsumei Univ.)
Yohei Otaka (Fujita Health Univ.)
Rieko Osu (Waseda Univ.)

Kenji Ogawa (Hokkaido Univ.)
Shunta Togo (The Univ. of Electro-Communications)
Ryu Ohata (Tokyo Univ.)

Ayumu Yamashita

Student
Takamasa Hamamoto (Osaka Univ.)

Lab assistants

Mieko Hirata

Masaru Nishioka

Yuki Inoue

Yoshiko Umemoto

Collaborators

  Stephen Anderson Aston University (UK)
  David Franklin University of Munich (Germany)
  Theodore Milner McGill University (Canada)
  Yasuhiro Wada Nagaoka University of Technology