Member

Department Head
Senior Researcher
Tomohisa Asai
 
Researcher
◊ Shinya Chiyohara 

◊ Shiho Kashihara
 
Non-resident researchers
◊  Noriko Yamagishi (Ritsumei Univ.)

◊ Yohei Otaka (Fujita Health Univ.)

◊ Rieko Osu (Waseda Univ.)

◊ Kenji Ogawa (Hokkaido Univ.)

◊ Shunta Togo (The Univ. of Electro-Communications)

◊ Ryu Ohata (Karolinska Institutet)

◊ Chang Cai (National Center for Geriatrics and Gerontology) 
Student

◊  Takamasa Hamamoto (Osaka Univ.)

 

Lab assistants
◊  Mieko Hirata

◊  Masaru Nishioka

◊  Yuki Inoue

◊  Ayako Oura

◊  Takashi Dohi

◊  Kazuhiro Okahashi